2021 ژانویه 25

معاونت فرهنگی

با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی در تمام ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی انسان ها و به منظور اهمیت گذاری در این خصوص معاونت فرهنگی به صورت مستقل ...

معاونت فرهنگی
 • 6
 • بهمن
 • معاونت حمایت و توانمندسازی

  این معاونت دو شاخه اصلی را شامل می شود : الف ) شاخه مددکاری : که به شناسایی و اعتبارسنجی مراجعین و در گام بعد به نیازسنجی و اولویت گذاری ...

  معاونت حمایت و توانمندسازی
 • 6
 • بهمن
 • معاونت مالی

  صدور دستورالعمل های مالی در حدوداختیارات تفویض شده نظارت بر کلیه هزینه ها به منظور رعایت صرفه و صلاح موسسه و بررسی خریدها و هزینه های موسسه و تنظیم ...

  معاونت مالی
 • 6
 • بهمن